Kết luận số 118/KL-TTPT ngày 07/3/2024 của Chánh Thanh tra thành phố Phan Thiết về việc chấp hành pháp luật đối với Phòng Quản lý đô thị thành phố

Về Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với Phòng Quản lý đô thị thành phố trong công tác tham mưu UBND thành phố về việc lập, thẩm định, trình phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

          Ngày 22/11/2023, Chánh Thanh tra thành phố Phan Thiết ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTPT về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với Phòng Quản lý đô thị thành phố trong công tác tham mưu UBND thành phố về việc lập, thẩm định, trình phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

          Ngày 07/3/2024, Chánh Thanh tra thành phố Phan Thiết ban hành Kết luận thanh tra số 118/KL-TTPT việc chấp hành pháp luật đối với Phòng Quản lý đô thị thành phố trong công tác tham mưu UBND thành phố về việc lập, thẩm định, trình phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Qua thanh tra cho thấy:

Trong thời gian từ ngày 01/01/2015 (thời điểm Luật Xây dựng có hiệu lực) đến ngày 31/12/2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Phan Thiết về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc và công tác đầu tư xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Phan Thiết; Phòng Quản lý đô thị thành phố đã phát huy và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng lập các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đảm bảo theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Đã tham mưu UBND thành phố Phan Thiết triển khai thực hiện lập hồ sơ, trình Sở Xây dựng thẩm định theo thẩm quyền và trình UBND tỉnh phê duyệt 01 Đồ án điều chỉnh QH chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040; thực hiện lập hồ sơ, thẩm định theo phân cấp thẩm quyền, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt 04 đồ án QH phân khu (tỷ lệ 1/2000) và thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt 02 đồ án QH phân khu (tỷ lệ 1/2000), 13 đồ án QH chi tiết các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (tỷ lệ 1/500) đang được triển khai thực hiện; tham mưu về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác tham mưu UBND thành phố về việc lập, thẩm định, trình phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Phan Thiết của Phòng Quản lý đô thị có một số hạn chế, thiếu sót:

1. Về công tác quy hoạch xây dựng:

1.1. Đối với các QH phân khu do Phòng Quản lý đô thị lập, thẩm định và trình phê duyệt:

a. Việc khảo sát, lập đồ án quy hoạch: Thời gian thực hiện hợp đồng khảo sát, lập đồ án QH còn chậm (quá hạn) theo quy định; mặc dù có văn bản xin gia hạn nhưng vẫn không đảm bảo đúng thời gian xin gia hạn (QH phân khu 04 phường Đức Nghĩa, Đức Thắng, Đức Long, Lạc Đạo; QH phân khu 02 phường Bình Hưng, Hưng Long; QH phân khu 03 phường Phú Thủy, Phú Trinh, Thanh Hải).

b. Về công tác phê duyệt quy hoạch: Thời gian phê duyệt QH còn 01 Đồ án QH chậm (quá hạn) theo quy định (QH phân khu 04 phường Đức Nghĩa, Đức Thắng, Đức Long, Lạc Đạo).

1.2. Đối với các đồ án QH phân khu, QH chi tiết do các Chủ đầu tư dự án lập, Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ và trình UBND thành phố phê duyệt:

- Về công tác thẩm định đồ án quy hoạch: Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch còn chậm (quá hạn) so với quy định (06 Đồ án: QH chi tiết dự án Khu dân cư Nam Cảng cá Phan Thiết tại phường Đức Long; QH chi tiết dự án Du lịch nghỉ dưỡng Hòn Giồ tại xã Tiến Thành; Điều chỉnh cục bộ QH phân lô dự án xây dựng Khu biệt thự cao cấp Hill Villas tại phường Phú Hài; Điều chỉnh cục bộ đồ án QH chi tiết Khu du lịch sinh thái Orient Resort tại phường Phú Hài; Điều chỉnh cục bộ Đồ án QH chi tiết dự án Khu du lịch biệt thự Sandy Beach Mũi Né (The Wonder Bay) tại phường Mũi Né và Điều chỉnh QH chi tiết Nhà máy điện mặt trời Mũi Né).

- Về công tác tham mưu trình phê duyệt đồ án quy hoạch: Thời gian UBND thành phố phê duyệt một số đồ án quy hoạch còn chậm (quá hạn) so với quy định, do công tác phối hợp, đôn đốc phòng chức năng liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt chưa kịp thời (06 Đồ án: Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái Orient Resort tại phường Phú Hài; Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch biệt thự Sandy Beach Mũi Né (The Wonder Bay) tại phường Mũi Né; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Nhà máy điện mặt trời Mũi Né; Quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch The Bale – Mũi Né tại phường Mũi Né; Điều chỉnh cục bộ đồ án QH chi tiết Khu đô thị dịch vụ du lịch của Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát tại phường Phú Hài và QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Kinh doanh dịch vụ trên mặt nước biển cố định tại phường Mũi Né).

2. Về công tác thực hiện quy hoạch:

2.1. Việc cắm mốc giới quy hoạch:

- Đối với QH chung do Phòng QLĐT lập hồ sơ, trình thẩm định; các QH phân khu do Phòng QLĐT lập hồ sơ, thẩm định và trình phê duyệt:

Chưa tham mưu kịp thời, đầy đủ kế hoạch và thực hiện cắm mốc giới thực địa các đồ án QH theo quy định tại khoản 1, Điều 3 và khoản 2, Điều 9 Thông tư số 10/2016/TT-BXD, ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng.

- Đối với các đồ án QH phân khu, QH chi tiết do các Chủ đầu tư dự án lập, Phòng QLĐT thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt:

Chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc và phối hợp các Chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 10/2016/TT-BXD, ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng (12 QH).

3. Về công tác quản lý trật tự xây dựng:

Việc kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng do Chủ tịch UBND thành phố ban hành và khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kết luận thanh tra của cấp có thẩm quyền còn chưa quyết liệt, hiệu quả.

4. Việc thanh, quyết toán kinh phí cho công tác lập QH xây dựng:

Kinh phí cấp cho đơn vị thực hiện công tác lập các đồ án QH chung, QH phân khu chưa thực hiện thủ tục đề nghị quyết toán đồ án hoàn thành theo quy định.

 

Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót, hạn chế nêu trên chủ yếu là:

          - Năng lực một số đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu địa phương ký hợp đồng và thực hiện các gói thầu còn hạn chế về chuyên môn, chất lượng sản phẩm một số đồ án Quy hoạch chi tiết còn sai sót, dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhiều lần. Định hướng phân khu chức năng một số khu vực thuộc đồ án Quy hoạch chung không còn phù hợp nhưng chưa được cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, do đó phải thực hiện điều chỉnh cục bộ để thực hiện dự án.

- Quy trình thẩm định, phê duyệt QH phân khu, QH chi tiết cần thực hiện lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan. Tuy nhiên, công tác phối hợp chưa chặt chẽ, việc góp ý chưa được quan tâm phúc đáp kịp thời, kéo dài thời gian, gây khó khăn trong việc thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch dẫn đến hồ sơ không giải quyết kịp thời, quá hạn theo luật định.

- Về thực hiện quy hoạch: Hiện nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch được duyệt.

- Công tác quản lý trật tự về đất đai, xây dựng ở các phường, xã cũng còn nhiều bất cập và do yếu tố lịch sử để lại, nhiều dự án quy hoạch kéo dài, chậm thực hiện nên việc tham mưu, đôn đốc tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND thành phố ban hành và khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kết luận thanh tra của cấp có thẩm quyền gặp nhiều khó khăn.

          - Số lượng công chức chuyên môn của Phòng QLĐT bố trí phụ trách cho công tác quy hoạch còn thiếu, (hiện chỉ phân công 01 công chức phụ trách, trong khi công chức này cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực này) dẫn đến việc tham mưu cho lãnh đạo đôn đốc, kiểm tra, theo dõi các đơn vị tư vấn và nhà thầu thực hiện các công việc liên quan còn hạn chế; việc giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối với các Chủ đầu tư dự án còn chưa sâu sát. Mặt khác, do số lượng đồ án quy hoạch giao cho đơn vị thực hiện ngày càng nhiều hơn do tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nhiều khởi sắc.

Xét thấy những hạn chế, thiếu sót của Phòng Quản lý đô thị trong công tác tham mưu UBND thành phố về lĩnh vực nêu trên chủ yếu vi phạm về trình tự thời gian lập các thủ tục hồ sơ; thẩm định trình phê duyệt đồ án quy hoạch, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan chưa tích cực, sâu sát và cũng có nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung, không gây hậu quả dẫn đến sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố; trong quá trình thanh tra, lãnh đạo đơn vị có tinh thần tiếp thu, giải trình nhận rõ trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm, sẽ triển khai biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, sai sót sau khi có kết luận thanh tra, nên chưa đến mức phải kiến nghị chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra thành phố Phan Thiết kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo:

Yêu cầu Phòng Quản lý đô thị tổ chức họp cơ quan rút kinh nghiệm và khắc phục đối với những tồn tại, sai sót, cụ thể:

- Rút kinh nghiệm việc chấp hành pháp luật về thời gian khảo sát, lập đồ án QH phân khu theo phân cấp thẩm quyền; thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt đồ án QH phân khu, QH chi tiết theo quy định; việc phối hợp đôn đốc cơ quan liên quan trình phê duyệt đồ án (đối với các QH chi tiết) phải đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục tham mưu ban hành kế hoạch cắm mốc giới, tuân thủ thời gian về tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa các đồ án QH đã được phê duyệt theo phân cấp đồng thời kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các Chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới ngoài thực địa QH chi tiết các dự án đã được phê duyệt theo đúng quy định (chi tiết theo Phụ lục số 2 đính kèm Kết luận này).

- Có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các phường, xã trên địa bàn thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng do Chủ tịch UBND thành phố ban hành và khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kết luận thanh tra của cấp có thẩm quyền.

- Hoàn tất các thủ tục phê duyệt giá trị quyết toán hoàn thành các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo đúng quy định.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập