PHƯỜNG PHÚ TÀI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024
( http://phutai.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

PHƯỜNG PHÚ TÀI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

Sáng ngày 07/3/2024, UBND phường Phú Tài tổ chức Hội nghị Tổng kết cải cách hành chính năm 2023 và triển khai Kế hoạch công tác cải cách hành năm 2024.

Ngày 15/12/2023, UBND thành phố ban hành Quyết định số 6529/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với UBND các phường, xã. Kết quả đánh giá, xếp loại dựa trên kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và các tài liệu kiểm chứng có liên quan. Theo kết quả công bố thì chỉ số CCHC năm 2023 của phường Phú Tài được 80,52/100 điểm, đạt loại Tốt và xếp hạng thứ 06/18 phường, xã.

anh tin bai

Trong năm qua, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường luôn quan tâm sâu sát đến công tác cải cách hành chính tại địa phương, thường xuyên tổ chức kiểm tra và chấn chỉnh, đã giải quyết  kịp thời hồ sơ cho tổ chức và công dân. Thái độ và tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức chuyển biến tích cực.

          Bên cạnh các mặt tích cực mà địa phương đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: Chưa có tuyên truyền nội dung cải cách hành chính trên các phương tiện thông tinh đại chúng; Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình chưa đạt chỉ tiêu yêu cầu; tỷ lệ thanh toán trực tuyến có phát sinh nhưng chưa đạt yêu cầu…

Để khắc phục những tồn tại và khắc phục, cải thiện những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính của UBND phường trong năm 2023, UBND phường yêu cầu các bộ phận chuyên môn thực hiện phải nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác CCHC của địa phương theo Kế hoạch đề ra và theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030, Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 5045/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS trên địa bàn thành phố năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; trong đó xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức; Việc xây dựng kế hoạch cần cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để thực hiện tại địa phương mình, trong đó phải xác định đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, xác định cụ thể sản phẩm, phân công trách nhiệm, thời gian hoàn thành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 của phường, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú và phù hợp. Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, chấn chỉnh nếu phát hiện có sai phạm. 

 

http://phutai.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập