Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Ngày 19/01/2024, UBND thành phố Phan Thiết ban hành Kế hoạch số 438/KH-UBND về Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Với chủ đề năm 2024: “Giảm hồ sơ trễ hẹn, tăng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không  tiền mặt”. Với một số nội dung sau:

* Nội dung tuyên truyền

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 6636/KH-UBND ngày 31/11/2021 của UBND thành phố về CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, thành phố liên quan đến công tác CCHC.

- Kết quả xếp hạng chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI hàng năm của thành phố, tỉnh; kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung tuyên truyền về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Các mô hình thí điểm, các gương điển hình tốt trong CCHC ở tỉnh, thành phố và địa phương.

- Các nội dung thông tin phải công khai, minh bạch theo tiêu chí khảo sát, đánh giá chỉ số PAPI.

- Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” về TTHC; thông tin, hướng dẫn, truy cập về TTHC qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định của Trung ương và của tỉnh.


* Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của thành phố, địa phương.

- Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, tại  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

- Thông qua các cuộc hội họp, các hội nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương;  các cuộc thi tuyên truyền về CCHC.

- Thông qua việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, phường, xã.

- Thông qua các hình thức khác như băng rôn, áp phích, pa nô, tờ rơi, báo, tạp chí, bản tin, video clip, phóng sự…

Các cơ quan, phòng ban, đơn vị, UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức tuyên truyền về công tác CCHC năm 2024.
AQ - VHTT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập