Thông báo Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Thực hiện Quyết định số 71 /QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Quyết định số 213 /QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên cấp tỉnh thực hiện trong năm 2023 cụ thể như sau:

Tiêu chí chung

- Ưu tiên nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng gắn với sản xuất và phục vụ sản xuất, các lĩnh vực có khả năng tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm, khai thác tiềm năng, các sản phẩm lợi thế của địa phương, có thể nhanh chóng chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn, gắn chặt sản xuất, chế biến với thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

- Các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ xuất phát từ thực tiễn rất cần thiết và cấp bách cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận.

- Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ liên kết với doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KHCN

- Đối với tổ chức, cá nhân: Sử dụng Mẫu A0-ĐXNV.

- Đối với sở, ngành, UBND cấp huyện: Sử dụng một trong các Mẫu A1- ĐXĐH, hoặc Mẫu A2-ĐXĐH, hoặc Mẫu A3-ĐXĐH.

Thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN

Phiếu đề xuất gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận chậm nhất đến hết ngày 05/5/2022 đồng thời gửi kèm file word qua mail: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn để tổng hợp.

Thông báo và các biểu mẫu kèm theo:

- Thông báo số 329/SKHCN-QLKH ngày 16/3/2022;

- Mẫu A0-ĐXNV;

- Mẫu A1-ĐXĐH (Dùng cho đề tài khoa học hoặc đề án khoa học);

- Mẫu A2-ĐXĐH (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm);  

- Mẫu A3-ĐXĐH (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ);

(AQ)


AQ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3691
  • Trong tuần: 37 043
  • Tháng hiện tại: 146 903
  • Tổng lượt truy cập: 3510627
Đăng nhập