Phường Hưng Long - một số kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Phường Hưng Long - một số kết quả  công tác

cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Ủy ban nhân dân phường thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu liên quan đến lĩnh vực, mức thu phí, lệ phí và các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính theo cơ chế Một cửa”,“Một cửa liên thông” tại bảng niêm yết thủ tục hành chính tại phòng một cửa.

Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy trình, thủ tục giải quyết các công việc theo cơ chế “Một cửa”,“Một cửa liên thông”; thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân giữa cán bộ chuyên môn với bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả bảo đảm tính đồng bộ, liên tục. Phát huy có hiệu quả việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại phường.


Niêm yết đầy đủ các văn bản hành chính quy định về tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị.

UBND phường tiến hành rà soát điều chỉnh bổ sung kịp thời quy trình, thủ tục giải quyết các công việc theo cơ chế “Một cửa”,“Một cửa liên thông”. Phát huy có hiệu quả việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa”,“Một cửa liên thông” tại UBND phường.

Đã tổ chức khai thác sử dụng phần mềm Một cửa điện tử, thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính trên môi trường mạng.

Việc thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông:
UBND phường tiếp tục chỉ đạo công chức chuyên môn rà soát, bổ sung Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”,“Một cửa liên thông” thực hiện bưu chính công ích mức độ 3,4.

 Việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức và thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết hồ sơ chậm trễ hạn. Trong 6 tháng đầu năm đến nay không có công chức vi phạm trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp bị trễ hẹn. Địa phương có bố trí nguồn ngân sách để đầu tư, trang thiết bị cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng làm việc của cơ quan cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc đề ra.


Bố trí 01 công chức Văn phòng – Thống kê UBND phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thực hiện các chế độ chính sách theo quy định. Công tác bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo nhu cầu công tác.

 Công tác triển khai thực hiện Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo hướng hiện đại theo Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh đến nay cơ bản được trang bị đầy đủ đáp ứng nhu cầu làm việc. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân được cải tiến, nhân dân ủng hộ với việc làm của địa phương trong việc tiếp nhận đơn thư. Đến nay chưa có phản ánh gì của nhân dân về công tác này. Phát huy Quy chế dân chủ trong hoạt động của UBND phường nhất là trong giải quyết các công việc có quan hệ trực tiếp, thường xuyên với người dân , doanh nghiệp. Các hoạt động kiểm tra, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc.

  Nhìn chung công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua luôn được cấp ủy Đảng, UBND phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thể chế hành chính ngày càng được đổi mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Thủ tục hành chính công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao. Cơ chế “Một cửa”,“Một cửa liên thông” hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức cá nhân với cơ quan Nhà nước. Hạn chế được các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, tổ chức khi đến yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển, kinh tế xã hội của địa phương./.

                                                                             P. Hưng Long

P. Hưng Long
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập