Phường Đức Nghĩa triển khai tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính trên địa bàn phường.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn phường năm 2023, đảm bảo mục tiêu có 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, việc thông tin, tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp là hết sức quan trọng và cần thiết.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường luôn được quan tâm, chỉ đạo triển khai đầy đủ, thường xuyên, liên tục và bằng nhiều hình thức, phương tiện. Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với lộ trình thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chươn g trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND phường về CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn phường.

Việc tuyên truyền CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý; cán bộ, công chức của địa phương trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của chính quyền địa phương.

          Công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn phường đã được thực hiện bằng nhiều hình thức, sử dụng phương tiện thông tin bằng hệ thống loa tại phường; Ngoài ra còn tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Đồng thời còn tuyên truyền bằng pa nô, áp phích và lồng ghép tuyên truyền vào các cuộc họp cán bộ cốt cán và họp dân tại các khu phố…vv. Thường xuyên rà soát các văn bản về cải cách hành chính; cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung; Cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến nghiệp vu; Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức; Thông tin kết quả xếp hạng Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI hàng năm của phường; Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của cơ quan; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan; Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, trong đó tập trung tuyên truyền về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các nội dung về tình hình, kết quả của công tác chuyển đổi số. Qua đó, tạo điều kiện để người dân và các doanh nghiệp tìm hiểu quy định về thủ tục hành chính và thực hiện quyền giám sát giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết công việc, mức thu phí, lệ phí đối với từng lĩnh vực cụ thể . Trong 4 tháng đầu năm 2023, UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết 979 hồ sơ các loại; không có phản ánh của người dân và doanh nghiệp về công tác giải quyết hồ sơ hành chính của công chức tại Bộ phận Một cửa phường.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới phường Đức Nghĩa tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành và tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của công tác cải cách hành chính; thường xuyên tổ chức rà soát, điều chỉnh, cập nhật kịp thời quy trình, thủ tục giải quyết các công việc theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; gắn cải cách thủ tục hành chính với quy chế dân chủ trên cơ sở công khai, minh bạch từng bước góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính nhà nước tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.

Tác giả: Quế Ngọc Lan Anh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3275
  • Trong tuần: 37 354
  • Tháng hiện tại: 146 927
  • Tổng lượt truy cập: 3539762
Đăng nhập