Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)

Hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần: Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024; Tuần thi thứ hai: Từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024; Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.

anh tin bai

Đối tượng tham gia cuộc thi là báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân ở trong và ngoài nước.

Nội dung thi gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hình thức thi Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi, tại địa chỉ: https://btgtu.binhthuan.dcs.vn; https://phanthiet.binhthuan.dcs.vn; https://phanthiet.binhthuan.gov.vn.

Giải thưởng mỗi tuần thi gồm: 01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

          Để hưởng ứng và tham gia Cuộc thi đạt chất lượng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có văn bản đề nghị Cấp uỷ tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành uỷ, Đài Truyền thanh Phan Thiết, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn và các tầng lớp Nhân dân tích cực tìm hiểu, hưởng ứng tham gia Cuộc thi nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trong các tầng lớp Nhân dân; đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ 3 bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

                                                                                                                                             Thanh Tuấn - Ban Tuyên giáo

Thanh Tuấn - BTG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập