Tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III"

            Để tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngày 06/3/2024 Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã ban hành công văn số 106 - CV/BCĐ về tuyên truyền và tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024. Trong đó, đề nghị Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng; Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố bằng hình thức phù hợp tuyên truyền, lan toả sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi chính luận do Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024; đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng và các trang, nhóm trên mạng xã hội của địa phương, đơn vị; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

anh tin bai

Quang cảnh buổi họp báo   

- Thời gian tiếp nhận và tổng hợp tác phẩm dự thi ở cấp thành phố: Đến cuối ngày 10/6/2024.

        - Thời gian thẩm định, đánh giá, xét chọn tác phẩm dự thi: từ ngày 11/6/2024
đến ngày 16/6/2024. Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổng hợp, xét chọn tác phẩm chất lượng, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chậm nhất đến cuối ngày 17/6/2024.

        * Hồ sơ dự thi:

        - Mỗi tác phẩm dạng bài viết gửi bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng
Microsoft Word)
, kèm thông tin cá nhân.

        - Mỗi tác phẩm dạng phát thanh/truyền hình/video clip gửi file tác phẩm (dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word), kèm thông tin cá nhân. Tất cả các tác phẩm dự thi dạng phát thanh/truyền hình/video clip, chứa đựng trong 01 USB gửi kèm hồ sơ dự thi.

        * Nơi nhận hồ sơ dự thi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ, điện thoại: 0252.3815496. Đồng thời gửi file qua địa chỉ email: bantuyengiaopt@gmail.com.

          Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Thành uỷ tuyên truyền, hướng dẫn cách thức dự thi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tham gia; đồng thời, có trách nhiệm đôn đốc, tập hợp, thẩm định, xét chọn các tác phẩm dự thi chất lượng cao gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.

                                                                Tin - Thanh Tuấn

Thanh Tuấn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập