Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn Phan Thiết

Thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng có hệ thống, tổ chức vô cùng tinh vi, xảo quyệt hơn và vô cùng nguy hiểm. Chúng chống phá liên tục trên mọi mặt, lĩnh vực, không chỉ thuần túy là vấn đề lý luận mà bao gồm tất cả những vấn đề thực tế mới phát sinh. Chúng xuyên tạc, phủ định chủ trương, chính sách, vai trò lãnh đạo về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là thủ đoạn không mới nhưng chúng luôn coi đây là trọng điểm chống phá với các chiêu trò rất mới và tinh vi. Chúng cố tình quên đi vấn đề thể hiện tính biện chứng trong quy luật của cuộc sống là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Điều này gắn liền với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nước ta. Đồng thời, chúng lợi dụng các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, tình hình dư luận quan tâm và các sơ hở trong việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nham hiểm, sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc", "tôn giáo", kết hợp các tổ chức phi chính phủ, “xã hội dân sự”; kích động các phần tử cơ hội chính trị, chống đối ở trong nước chống phá cách mạng nước ta. Đặc biệt là trên không gian mạng, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng triệt để mạng xã hội (facebook, youtube, zalo,...)  không ngừng gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, thông tin sai sự thật, suy diễn về mặt tư tưởng; bôi nhọ, xúc phạm, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; sử dụng mạng xã hội để tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân gây tâm lý hoang mang, làm giảm sút lòng tin đối với Đảng, chế độ và các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

          Từ khi Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được ban hành; Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết đã xây dựng Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 08/10/2019 thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và Công văn số 2207-CV/TU, ngày 07/10/2019 thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch và thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của thành phố Phan Thiết (Ban Chỉ đạo 35 thành phố).

anh tin bai

Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 35, báo cáo viên và tổ Dư luận xã hội năm 2023

Đồng thời, thông qua các cuộc họp do Thường trực Thành ủy, UBND thành phố chủ trì đã chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, đơn vị, các tổ, nhóm tiếp tục tăng cường theo dõi diễn biến trên mạng xã hội, tình hình dư luận, phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt trên các trang mạng xã hội; tăng cường các bài viết, bình luận trên các trang, nhóm mạng xã hội để phản bác lại những thông tin, hoạt động sai trái của các đối tượng thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta, đưa tin không đúng sự thật về một số vụ việc của địa phương; chỉ đạo Tổ Dư luận xã hội thành phố theo dõi tình hình, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm trên các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm, có nguy cơ tạo thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, bịa đặt chống phá..., trên cơ sở đó chủ động chỉ đạo công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xấu độc, đề xuất giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, nổi cộm, không để phát sinh các “điểm nóng” tại cơ sở.

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy, hàng năm Ban Chỉ đạo 35 của thành phố Phan Thiết đều ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại; thường xuyên, kịp thời thông tin tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đến các đồng chí Bí thư cấp ủy và các thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 thành phố biết, nắm tình hình chung. Các cấp ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã chủ động phát huy vai trò của mình trên các lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo trong hệ thống ngành mình một cách linh hoạt, đưa nội dung triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy gắn với việc thực hiện các nghị quyết của địa phương, đơn vị; tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn, phương thức, chiêu bài chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị trên Internet và mạng xã hội; nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, sử dụng internet, mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh; tăng cường các bài viết, bình luận trên các trang, nhóm mạng xã hội để phản bác lại những thông tin, hoạt động sai trái của các đối tượng thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Từ khi triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW đến nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thành phố, các cấp ủy, địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên; công tác lý luận chính trị từng bước nâng dần chất lượng, hiệu quả; ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng cao; thông tin chính thống được tiếp cận rộng rãi hơn; công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý cũng đạt nhiều kết quả nhất định, nổi rõ là:

          Công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được tăng cường; nhiều bài viết hay, ý nghĩa trên các diễn đàn đã được một số cá nhân, tổ chức trong thành phố chia sẻ, bình luận tích cực, tạo điều kiện cho người dân tham gia mạng xã hội biết thêm thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cảnh giác trước các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Các trang, nhóm facebook tăng cường những bài viết, chia sẻ tuyên truyền tích cực, comment phản bác những thông tin xấu độc giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng, hạn chế tối đa những tác động của thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, những vấn đề nổi cộm, phát sinh; chất lượng tin, bài được nâng lên như đẩy mạnh tuyên truyền bằng các tranh, ảnh, infographic, nội dung ngắn gọn đúng trọng tâm, trọng điểm. Những vấn đề nhạy cảm, bức xúc xảy ra trên địa bàn thành phố được giải quyết kịp thời, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân. Thành phố cũng luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và kịp thời đã nâng cao nhận thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

anh tin bai
 

Chuyến đi “Về nguồn” thăm khu di tích căn cứ Tỉnh uỷ Bình Thuận

 trong kháng chiến chống Mỹ của đội ngũ cán bộ thành phố và phường, xã

 

Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã thành lập, duy trì và phát triển một số trang, nhóm facebook công khai như: nhóm “QUÊ HƯƠNG PHAN THIẾT” với 3.287 người theo dõi, trang “Tuyên giáo Phan Thiết” với 2.813 người theo dõi; “Phan Thiết quê tôi”, “CLB Phòng chống tội phạm Phan Thiết” do Công an thành phố quản lý có 11.980 lượt người thích, 18.984 lượt người theo dõi; “TUỔI TRẺ PHAN THIẾT” với 4.700 người theo dõi; “Thông tin thành phố Phan Thiết”, “Phan Thiết Biển mặn, tình nồng”,  xây dựng các nhóm tác chiến, tổ định hướng, tổ đấu tranh để phối hợp với các lực lượng trong toàn tỉnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội.

anh tin bai

Trang Tuyên giáo Phan Thiết thường xuyên đăng tải những thông tin tích cực

 

Cấp ủy các phường, xã; một số đơn vị, các trường học, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đều duy trì các trang, nhóm (142 nhóm facebook; 150 trang fanpage; 275 nhóm zalo; 05 trang web)  thông tin hoạt động, tuyên truyền trong hệ thống của đơn vị để đăng, chia sẻ, thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của địa phương, đơn vị. Trong thời gian qua, nhóm “QUÊ HƯƠNG PHAN THIẾT”, trang facebook “Tuyên giáo Phan Thiết”, trang facebook "Phan Thiết quê tôi" đã đăng, chia sẻ 12.050 bài viết;  với 1.484 lượt bình luận đấu tranh phản bác, pha loãng thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Bài viết có lượng tương tác, tiếp cận cao nhất như “Cuộc chiến chống lại SARS-CoV-2 và những khoảnh khắc lắng đọng khơi dậy niềm tự hào” chiếm 2,9 triệu người tiếp cận, 497 ngàn lượt người tương tác, 53.916 lượt thể hiện cảm xúc, 11.287 lượt chia sẻ, 2.395 bình luận.

         

anh tin bai

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng xúc phạm người khác trên không gian mạng

 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thường xuyên chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 của thành phố, các cơ quan chủ yếu là Công an, Quân sự rà soát các trang blog, trang facebook, trang website, các diễn đàn thường xuyên đăng tải các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên tất cả các lĩnh vực tác động đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của đất nước, của tỉnh, thành phố,…; kịp thời chỉ đạo đấu tranh phản bác bài viết của các nhóm, trang facebook xuyên tạc. Trong thời gian qua đã xử lý 150 tài khoản facebook đăng tải thông tin xấu, độc ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội, tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trong đó, khởi tố vụ án hình sự: 02 vụ/02 bị can; xử phạt vi phạm hành chính: 19 trường hợp; cho viết cam kết, yêu cầu xóa bài: 33 trường hợp; chuyển Công an địa phương khác xử lý 04 trường hợp; tác động xóa bài viết 95 trường hợp. Phối hợp các lực lượng báo xấu 17 tài khoản facebook đăng tải thông tin xấu, độc ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch, công tác bầu cử; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

anh tin bai

Công an thành phố đang tác chiến trên không gian mạng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế như: Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông còn hạn chế, chưa kiểm soát, quản lý chặt chẽ các trang mạng xã hội; thông tin xấu, độc được đăng tải trên mạng Internet gần như chưa có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa. Công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi tham gia mạng xã hội. Thực tế cho thấy một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia chia sẻ, bình luận, lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc còn hạn chế, không quan tâm, ít tham gia bình luận, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, chưa tích cực tuyên truyền, định hướng dư luận, chủ yếu đọc lướt qua những thông tin tuyên truyền, ít tham gia tương tác, chia sẻ rộng rãi, kể cả những thông tin mà người dân quan tâm.

          Để nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trong sử dụng Internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ” làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Hai là, BCĐ 35 của thành phố mà cơ quan Thường trực là Ban Tuyên giáo Thành uỷ phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; hệ thống hoá, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn; đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ cốt cán từ thành phố đến cơ sở; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin của thành phố trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên hệ thống loa phát thanh của các địa phương và trên không gian mạng.

          Bốn là, Tăng cường tuyên truyền, chia sẻ thông tin tích cực và phối hợp với các ngành chức năng ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, nhất là trên Trang Tuyên giáo Phan Thiết và Quê hương Phan Thiết để đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội phải luôn đề cao ý thức, trách nhiệm, thiết thực, lành mạnh; bình tĩnh chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, tán đồng, chia sẻ. Không lưu trữ, cung cấp, đăng tải, tán đồng, chia sẻ, phát tán những thông tin xấu, độc, giả mạo, xuyên tạc, vu khống… trên không gian mạng. Nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Đảng, của tổ chức mà mình là thành viên, đồng thời thể hiện là công dân gương mẫu; luôn có ý thức nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp và Luật An ninh mạng.

Năm là, Bám sát những thông tin định hướng do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cung cấp và tích cực, chủ động cung cấp những thông tin chính thống đó để định hướng dư luận về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho BCĐ35 của thành phố, đội ngũ báo cáo viên và tổ dư luận xã hội thành phố để kịp thời tuyên truyền, chia sẻ góp phần ổn định tình hình không để xảy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ.

Sáu là, Tăng cường công tác quản trị và theo dõi thông tin trên các Trang, nhóm đang quản lý; nắm bắt tình hình trong dư luận và sẵn sàng “phản ứng nhanh” với những thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đồng thời trao đổi, bình luận và trả lời những vấn đề mà các thành viên cần nắm bắt để tạo được sự tin cậy, chia sẽ những thông tin tích cực và phản bác những thông tin tiêu cực một cách kịp thời theo phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”.

Bảy là, Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35 thành phố, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội. Tổ chức chiến dịch truyền thông quy mô lớn, cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, răn đe và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật; nâng cao cảnh giác, tăng sức “đề kháng” cho người dân khi tiếp cận thông tin; vô hiệu hóa các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại tư tưởng của các đối tượng, tổ chức phản động trong và ngoài nước, giúp chúng ta giành được thế chủ động trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền.

Trong giai đoạn hiện nay và tương lai khi mà Internet, mạng xã hội, điện thoại thông minh trở thành những thứ không thể thiếu của mỗi người thì việc lợi dụng mạng xã hội của các thế lực thù địch, phản động chính là một thủ đoạn rất lợi hại khi hiện nay tỷ lệ người dân sử dụng Internet, mạng xã hội tại Việt Nam rất lớn. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, những kẻ chống phá sẽ luôn triệt để lợi dụng bằng các chiêu trò tạo dựng, phát tán các thông tin, hình ảnh giả tạo, sai lệch, biến có thành không, không thành có; từ đó lôi kéo, hướng lái dư luận ngả theo quan điểm sai trái nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta. Vì vậy, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, là công việc tự giác thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Cùng với sự quyết tâm thực hiện các giải pháp nêu trên sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

 

                                                                   Thanh Tuấn

                                                          Ban Tuyên giáo Thành uỷ

 

Thanh Tuấn - BTG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập