Đảng bộ thành phố Phan Thiết lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận trong trong điều kiện khó khăn để đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2023, Đảng bộ TP Phan Thiết đã nỗ lực phấn đấu và triển khai có hiệu quả các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, bám sát Chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” và Năm Du lịch Quốc gia Bình Thuận - Hội tụ xanh; qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh của thành phố. Cụ thể, trong năm 2023, cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, đó là: Tỷ lệ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng đạt 98,7% vượt so với chỉ tiêu đề ra là 95%; phát triển đảng viên mới năm 2023 đạt 255/250 đảng viên, đạt 102%; Xếp loại Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội có 06/06 hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đều đạt trên 55%; trong đó có 05/06 tổ chức đạt trên 65%.

Bên cạnh đó, công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc; tỷ lệ tham gia học tập, quán triệt đạt cao so với chỉ tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, chất lượng tin, bài tuyên truyền được nâng lên, bám sát các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng, nội dung sinh hoạt chính trị được quan tâm đổi mới, phù hợp theo chủ đề. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện kịp thời bằng những bài viết, chia sẻ tích cực trên không gian mạng. Việc theo dõi, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội ngày càng chủ động, thường xuyên. Đặc biệt, công tác tổ chức, xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện; việc đánh giá cán bộ ngày càng chặt chẽ, khách quan gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên. Công tác phát triển đảng viên được tập trung chỉ đạo, kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn trong việc tạo nguồn ở cơ sở, phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên. Công tác đánh giá cán bộ ngày càng chặt chẽ, khách quan gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và việc chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên. Việc đề bạt, bổ nhiệm, sắp xếp, luân chuyển, quy hoạch cán bộ được thực hiện kịp thời, đội ngũ cán bộ thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được giải quyết đầy đủ.

anh tin bai

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng quy định. Đi cùng với đó là công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; nội dung kiểm tra, giám sát bám sát tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; đối tượng kiểm tra, giám sát là người đứng đầu cấp uỷ được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ cơ sở tăng. Công tác giải quyết đơn tố cáo, phản ánh được tập trung chỉ đạo; việc thi hành kỷ luật bảo đảm theo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn. Công tác triển khai, quán triệt các văn bản về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đảm bảo kịp thời. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả tốt. Công tác dân vận được tập trung triển khai thực hiện, nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra gắn liền với chủ đề năm 2023 và chào mừng Năm Du lịch Quốc gia. Hoạt động của Mặt trận và đoàn thể từng bước chuyển biến so với năm trước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Công tác an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh; các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục phát triển, từng bước được nhân rộng. Công tác củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức, tập hợp lực lượng vào các tổ chức đoàn thể, đổi mới phương thức hoạt động được quan tâm thực hiện; lực lượng cán bộ cốt cán ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào và hoạt động của đoàn, hội. Công tác giám sát, phản biện, đối thoại với Nhân dân được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tích cực.

anh tin bai

Đ/c Phạm Văn Nam - UV.BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Phan Thiết trao Giấy khen  cho các tập thể đ đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu cấp thành phố” năm 2023.

Để tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2024; Đảng bộ Phan Thiết xác định cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, có kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong năm 2023 gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, các tầng lớp Nhân dân phấn đấu nỗ lực hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo tạo chuyển biến rõ nét các yêu cầu của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chủ đề năm 2024: “Cải thiện các chỉ số PCI, Par Index, SIPAS, PaPi” gắn với tiếp tục thực hiện Chủ đề năm 2023: “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với quá trình thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Triển khai các nội dung công việc, chuẩn bị điều kiện cần thiết chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Phan Thiết lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp thuộc thành phố, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024 cần phải phấn đấu đó là: Tỷ lệ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng đạt từ 95% trở lên; Phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt từ 10 - 15%, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng năm 2024 (250 đảng viên/năm); Phấn đấu có ít nhất 80% tổ chức cơ sở Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có yếu kém. Phấn đấu tập hợp 55 - 60% quần chúng vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu kể trên, Ban Thường vụ Thành uỷ Phan Thiết đã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, đạo đức; Công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát đi đôi với công tác nội chính, tiếp dân và giải quyết đơn thư và công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố.

 

Bài - Thanh Tuấn

Thanh Tuấn - BTG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập