Chi bộ Chính trị với những cách làm hay trong việc học tập và làm gương Bác

Chi bộ Chính trị với nhiệm vụ tham mưu Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Phan Thiết về công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang và phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn thành phố. Với nhiệm vụ của mình, trong thời gian qua Chi bộ Chính trị đã tham mưu cho Đảng uỷ Quân sự thành phố triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực và hiệu ứng lan toả trong lực lượng vũ trang thành phố.

         Đ/c Trần Xuân Nghĩa - Bí thư Chi bộ Chính trị cho biết: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng để lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi tiếp thu các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Chính trị. Chi bộ Chính trị đã tham mưu Đảng uỷ Quân sự thành phố ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cho các chi bộ trong LLVT thành phố xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên xây dựng bản đăng ký quyết tâm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét, phân loại, bình xét kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong năm đối với các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức, của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực; khắc phục bệnh thành tích, phô trương, hình thức, quan liêu. Kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua nghiên cứu, học tập đã làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Chi bộ Chính trị sinh hoạt chính trị chủ đề Giữ trọn lời thề đảng viên

 

Chi bộ Chính trị cũng đã tham mưu Đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cao đẹp, phong cách và thân thế, sự nghiệp của Người bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Quân khu và địa phương; rà soát, thay thế, bổ sung các pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng với nội dung trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Năm 2023, tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyên truyền, học tập, làm theo “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” trong Đảng bộ, LLVT thành phố thông qua bảng trực quan, chương trình, kế hoạch công tác tuần của Ban CHQS thành phố; tuyên truyền cổ động hằng ngày trên bảng tin, qua zalo, facebook... Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch nhằm chống phá Đảng, chế độ và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Trần Xuân Nghĩa: Để tạo chuyển biến trong nhận thức trong cán bộ, đảng viên trong đơn vị, từng chi bộ phải đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đánh giá kết quả làm được theo chức trách nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, khắc phục những hạn chế; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng, phân loại, đánh giá chất lượng cuối năm.

Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn đề cao ý thức, trách nhiệm, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám nhận và chịu trách nhiệm với phạm vi công việc của mình phụ trách; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra, Chi bộ còn tham mưu Đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố triển khai thực hiện tốt nhiều mô hình như: mô hình “cán bộ, đảng viên giúp đỡ quần chúng và cấp dưới” “Học tập chi bộ bạn”, “5 không, 3 phát huy” trong công tác huấn luyện; mô hình “LLVT tỉnh tăng cường đoàn kết với dân tộc, tôn giáo”, đồng thời triển khai thực hiện mô hình thi đua “LLVT thành phố gắn bó, đồng hành với ngư dân”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Thuận học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm”; phong trào “Thanh niên LLVT tỉnh xung kích, sáng tạo, vươn tới những đỉnh cao”, “LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “LLVT thành phố với văn hóa giao thông”, “Ngôi nhà 100 đồng”... Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể trong 2 năm 2021 - 2022 đã tổ chức cho 08 đồng chí tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phân công đảng viên kèm cặp giúp đỡ các đoàn viên ưu tú và đã kết nạp 04 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiệu quả từ việc học tập và làm theo Bác đã trực tiếp góp phần để lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Thăm tặng quà cho các gia đình chính sách

 

Chi bộ cũng làm tốt tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc triển khai thực hiện. Trong 2 năm qua, tham mưu Đảng ủy tiến hành kiểm tra 04 lượt chi bộ, 04 lượt cấp ủy viên, 12 lượt đảng viên; giám sát 24 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra toàn diện, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) Trong đó vẫn chú trọng việc xây dựng kế hoạch và bản đăng ký nêu gương, gương mẫu thực hiện, tự giác học trước, làm theo trước trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá đó, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những nội dung còn hạn chế, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với những kết quả đạt được, Chi bộ Chính trị đã được Đảng uỷ đánh giá cao và được Đảng uỷ Quân sự thành phố tặng nhiều giấy khen và trong năm 2021 đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2022 đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gần đây Chi bộ Chính trị cũng đã được Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tặng giấy khen vì đã có thành tích trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Nhận xét về Chi bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Minh Chính - Chính trị viên - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự thành phố cho biết: Chi bộ Chính trị với chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan chính trị đề xuất, tham mưu xây dựng thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ, bên cạnh đó đã trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy Quân sự thành phố lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ. Tập thể chi bộ và từng đảng viên luôn gương mẫu đi đầu, qua đó lan tỏa sâu sắc và hiêu quả hơn việc học tập và làm theo đến các chi bộ và cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan”.

Thanh Tuấn - BTG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập