Thành phố Phan Thiết xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh

         Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục

tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế

- xã hội 10 năm 2021-2030. Kế thừa, phát huy các  kết quả  đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, tạo tiền đề thuận

lợi cho phát triển kinh tế - xã hội năm tiếp theo. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, các công trình, dự án có tính đột phá, tác

động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi

trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành

chính nhà nước. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân

dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh và  trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

chủ yếu năm 2023: Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách tỉnh giao (1.490 tỷ đồng); Sản lượng khai thác hải sản 57.300 tấn; Tỷ lệ

huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,07%; Giao quân đạt chỉ tiêu tỉnh giao; Tỷ lệ dân số tham gia

Bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

 

 

         Đây là mục tiêu kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố để triển khai thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

Để thực hiện mục tiêu theo kế hoạch đề ra, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã phải quyết tâm, giữ vững tinh thần

đoàn kết, vượt khó, chủ động thích ứng linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, tích cực đổi mới, sáng tạo theo tinh thần

chủ đề điều hành của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, tổ chức thực

hiện tốt chủ đề năm 2023 của Thành ủy và thành phố về “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh,

sạch, đẹp” gắn với phối hợp tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, với 06 trọng tâm chỉ đạo

điều hành của năm 2023.

Trần Ngọc Sơn – Mặt Trận Phan Thiết

Tác giả:Trần Ngọc Sơn _ Mặt Trận Phan Thiết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 43 133
  • Trong tháng: 181 072
  • Tất cả: 2888841
Đăng nhập