KẾT QUẢ CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 TẠI PHƯỜNG HÀM TIẾN

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2023 về thực hiện cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn phường Hàm Tiến.

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, UBND phường đã ban hành văn bản chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kế hoạch và chương trình hành động về cải cách hành chính Nhà nước do cấp trên và địa phương ban hành.

 

Để cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính của UBND thành phố Phan Thiết, trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND phường Hàm Tiến đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND phường đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính.

Xác định chỉ đạo, điều hành CCHC là một trong các giải pháp trọng tâm, UBND phường Hàm Tiến đã chỉ đạo các cán bộ, công chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch CCHC, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các cán bộ, công chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác CCHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp, tuyên truyền các bài viết về CCHC trên sóng phát thanh; duy trì việc tuyên truyền và hướng dẫn cho công dân nộp hồ sơ điện tử mức độ 3 và 4 cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Nhằm xây dựng hình ảnh và nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả phường Hàm Tiến áp dụng mô hình hay trong cải cách hành chính đó là: Mô hình “Ngày không hẹn”;

Trong 6 tháng đầu năm 2023 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường đã tiếp nhận và xử lý  tổng số: 668 hồ sơ gồm: tiếp nhận mới 658 hồ sơ, hồ sơ kỳ trước mang sang là 10 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết 656 hồ sơ đạt tỉ lệ 98,2%. Việc giải quyết TTHC luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật. Những hồ sơ trễ hẹn đều có thư xin lỗi và hẹn ngày giải quyết đảm bảo. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thường xuyên kiểm tra, rà soát TTHC, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cơ quan bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, công dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại phường; niêm yết công khai tại UBND phường và trụ sở khu phố đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của thành phố thông tin của địa phương, phấn đấu thực hiện 100% tổng sổ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử. Tăng cường đầu tư nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức về kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật, tin học, ngoại ngữ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính cấp phườnh. Phấn đấu công tác CCHC năm 2023 đảm bảo yêu, đáp ứng nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nguyễn Văn Toàn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3115
  • Trong tuần: 37 194
  • Tháng hiện tại: 146 767
  • Tổng lượt truy cập: 3539602
Đăng nhập