XÃ THIỆN NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2024
( http://thiennghiep.phanthiet.binhthuan.gov.vn )

Ngày 20/3/2024, tại phòng họp trực tuyến, UBND xã Thiện Nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.

 Đồng chí Đỗ Ngọc Hoà - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND xã, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính.

Hội nghị đồng chí Nguyễn Cao Như Bảo, Công chức Văn phòng - Thống kê  đã thông qua báo cáo sơ kết quý 1 về công tác cải cách hành chính của xã.

Trong quý I, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính như:

 Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND xã về cải cách hành chính nhà nước năm 2024 xã Thiện Nghiệp; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND xã về khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2023 và nâng cáo chỉ số CCHC (Par Index) năm 2024 của xã Thiện Nghiệp; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 29/01/2024 của UBND xã về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND xã về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của xã Thiện Nghiệp; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/02/2024 của UBND xã về rà soát, đánh giá thủ tục cải cách hành chính trên địa bàn xã năm 2024; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 20/02/2024 của UBND xã về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 01/3/2024 của UBND xã về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chuyển đổi số năm 2023 của xã Thiện Nghiệp; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 04/3/2024 của UBND xã về duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của xã Thiện Nghiệp năm 2024; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/3/2024 của UBND xã về việc triển khai giao nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số năm 2024;

- Về cải cách thể chế:

UBND xã đã xây dựng ban hành kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 16/01/2024 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Thiện Nghiệp năm 2024; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 16/01/2024 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Thiện Nghiệp năm 2024; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 22/01/2024 về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, lãng phí tiêu cực năm 2024.

- Về Cải cách thủ tục hành chính:

+ Hồ sơ một cửa: Tiếp nhận mới 287 hồ sơ ở các lĩnh vực (chứng thực, hộ tịch, bảo trợ xã hội, hòa giải tranh chất đất đai). Hồ sơ tồn năm 2023 chuyển sang 02 trường hợp. Đã trả kết quả 289 hồ sơ (trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn là 228 hồ sơ, đúng hẹn là 57 hồ sơ và 04 hồ sơ trễ hẹn).

+  Hồ sơ liên thông: Tiếp nhận mới 118 hồ sơ ở các lĩnh vực (đất đai, bảo trợ xã hội, Hộ tịch – Đăng ký thường trú – Quản lý thu, Sổ - thẻ, người có công). Hồ sơ tồn đọng năm 2023 chuyển sang là 144 hồ sơ. Đã trả kết quả 76 hồ sơ, còn 186 hồ sơ đang giải quyết (trong đó hồ sơ trễ hẹn do do thành phố là 82 hồ sơ).

- Về cải cách tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước:

Tổng số cán bộ, công chức xã hiện nay là 22 người/22 người, trong đó trình độ đại học 21 người, 01 chức danh Chủ tịch Hội Hội Cựu Chiến binh trình độ học vấn trung học cơ sở. Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức xã đảm bảo theo số lượng quy định.

Anh-tin-bai

- Cải cách chế độ công vụ, công chức:

Xây dựng Danh mục vị trí việc làm và Bảng mô tả khung năng lực vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp gửi đến các đơn vị liên quan để lấy ý kiến; Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 35-KH-UBND ngày 18/3/2024 của UBND xã về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2024 của UBND xã Thiện Nghiệp.

 - Công tác cải cách tài chính công:

UBND xã tổ chức rà soát, bổ sung ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cơ quan. Cán bộ, công chức luôn chấp hành đúng Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cơ quan.

Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2024 và những hướng dẫn xây dựng dự toán chi ngân sách của thành phố. UBND xã đã triển khai cho từng ban, ngành, đoàn thể có sử dụng kinh phí lập dự toán của ban, ngành, đoàn thể mình, qua đó công chức chuyên môn tổng hợp xây dựng phân bổ định mức chi cụ thể cho hoạt động của UBND xã, Dự toán định mức được HĐND xã giám sát công tác chi hàng tháng, kiểm soát việc mua sắm và sửa chữa tài sản của UBND xã.  Thực hiện niêm yết, công bố, công khai số liệu và thiết minh dự toán ngân sách theo quy định.

- Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số:

Triển khai thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý văn bản điều hành theo quy trình khép kín tại xã; việc xử lý văn bản đến trên hệ thống phần mềm đã được triển khai ứng dụng đồng bộ cho các lãnh đạo, ban, ngành và đoàn thể ở xã;

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, UBND xã tổ chức thực hiện niêm yết, công khai tại Bộ phận một cửa, trên hệ thống đài truyền thanh để phổ biến rộng rãi đến công dân; đồng thời tổ chức hướng dẫn, khuyến khích người dân thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức trực truyến toàn trình và một phần.

Trong quý I/2024, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận 339 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; đã trả kết quả 365 hồ sơ, trong đó trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 21 hồ sơ và 344 hồ sơ trực tiếp (hồ sơ giải quyết trước hẹn là 279 hồ sơ , đúng hẹn là 57 hồ sơ và trễ hẹn là 29 hồ sơ). Duy trì thực hiện việc luân chuyển hồ sơ liên thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Triển khai thực hiện nghiêm túc phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông phiên bản mới, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng trên phần mềm. Thực hiện đầy đủ việc cập nhật, xử lý hồ sơ trên phần mềm.

Xây dụng kế hoạch triển khai thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại xã.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, góp ý của các thành phần tham gia dự họp, đồng chí Đỗ Ngọc Hoà, Chủ trì Hội nghị đã tiếp thu, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý II năm 2024 như sau:’

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung cải cách hành chính trong năm 2024.

- Tập trung công tác tuyên truyền cải cải hành chính theo kế hoạch đã đề ra. Phát động trong cán bộ, công chức xã trong năm 2024 phải có ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm về cải cách hành chính.

- Triển khai thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh việc cải tiến, nâng cao phương pháp chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh tác phong, ý thức tự giác của cán bộ, công chức.

- Tổ chức công tác tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2024 theo kế hoạch đã đề ra.

- Sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hộp thư điện tử công vụ, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn. Thực hiện tốt việc khảo sát đánh giá sự hài lòng về thực hiện thủ tục hành chính tại xã. Xây dựng kế hoạch và triển khai tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.

                                                                                                                                                                       NGƯỜI VIẾT

                                                                                                                                                Bùi Thanh Mẫn

http://thiennghiep.phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập