Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND thành phố Phan Thiết về cải cách hành chính nhà nước năm 2023;

Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế họach số 245/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn thành phố. Thông qua Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của thành phố; tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 6636/KH-UBND ngày 31/11/2021 của UBND thành phố về CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, thành phố liên quan đến công tác CCHC.

- Kết quả xếp hạng Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI hàng năm của thành phố, tỉnh; kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung tuyên truyền về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các nội dung về tình hình, kết quả của công tác chuyển đổi số.

- Các mô hình thí điểm, các gương điển hình tốt trong CCHC ở tỉnh, thành phố và địa phương.

- Các nội dung thông tin phải công khai, minh bạch theo tiêu chí khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI.

- Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” về TTHC; thông tin, hướng dẫn, truy cập về TTHC qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Tải toàn văn: Kế hoạch tuyên truyền CCHC nam 2023

AQ - VHTT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập