Thiện nghiệp triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Để tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức về công tác cải cach hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại xã, Uỷ ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022. Theo đó, Thiện Nghiệp đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như:

Tập trung rà soát cơ cấu, tổ chức, sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế đảm bảo tinh gọn, không bị trùng lắp, bỏ sót về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo vận hành hiệu quả; Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã, Công khai, minh bạch 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân xã; Rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; Vận hành có hiệu quả hệ thống một cửa điện từ, dịch vụ công trực tuyến. Bố trí CBCC đúng trình độ chuyên môn theo chức danh; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; bồi dưỡng đạt 100% theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra Cải cách hành chính và kiểm tra công vụ; Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý nghiêm những trường hợp gây nhũng nhiễu, phiền hà cho cá nhân và tổ chức đến giao dịch.

Về cải cách thể chế, Thiện Nghiệp đề ra: 100% văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã phải được ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý dứt điểm100% các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã ban hành trái pháp luật khi phát hiện qua kết quả rà soát, thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện. Không để xảy ra tình trạng xin lùi thời hạn trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật do nguyên nhân chủ quan. Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục.

Về cải cách thủ tục hành chính: Tối thiểu 60% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của xã được luân chuyển giải quyết giữa các công chức bằng phương thức điện tử; Số hóa 25% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của xã.

Tối thiểu 50% thủ tục hành chính đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 84%, trong đó chính lĩnh vực đất đai đạt tối thiểu 82%; 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận.

Trong đó, tập trung rà soát, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính thực hiện không hiệu quả, loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, loại bỏ các thành phần hồ sơ không hợp lý. Rà soát, đề xuất tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên Phần mềm Một cửa điện tử.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã triển khai. Tổ chức khắc phục có hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả  khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.  Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc  của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã.

Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Thiện Nghiệp.

Về Cải cách chế độ công vụ, xã Thiện Nghiệp tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Đề xuất tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức kịp thời, đúng quy định theo phân loại đơn vị hành chính xã loại 1. Bố trí đủ 100% cán bộ, công chức xã đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo đúng quy định.

Về  cải cách tài chính công: Công khai đầy đủ các loại quỹ và khoản đóng góp của nhân dân theo quy định.  Đảm bảo kinh phí hoạt động chi thường xuyên của Uỷ ban nhân dân xã, Thực hiện công tác cải cách tài chính công, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của UBND xã; bảo đảm tính công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp của nhân dân.

Về Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Thiện Nghiệp đề ra 40% hồ sơ công việc tại xã được xử lý trên môi trường mạng; 5% hoạt động kiểm tra của UBND xã được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước; đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 5% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý trong năm 2022. Xây dựng và tiếp tục duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

 

                                                                             Bùi Thanh Mẫn

Man (Thien Nghiep)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập