Một số kết quả thực hiện cải cách hành chính của xã Tiến Lợi

Một số kết quả thực hiện cải cách hành chính của xã Tiến Lợi

 

Năm 2021, Chỉ số Cải cách hành chính xã Tiến Lợi đạt loại Tốt, giữ vững xếp loại và tăng 0,12 điểm so với năm 2020.

Theo quyết định số 7999/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Phan Thiết về việc đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính năm 2021 đối với UBND các phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết, thì Chỉ số cải cách hành chính xã Tiến Lợi được thành phố đánh giá xếp loại Tốt, đạt 84.85/100 điểm, đứng thứ 6/18 phường, xã.

Chỉ số số cải cách hành chính được đánh giá trên 7 tiêu chí: (1) Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; (2) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; (5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; (6) Cải cách tài chính công; (7) Hiện đại hóa hành chính.

Trong 7 tiêu chí đánh giá, xã Tiến Lợi có:

- 6/7 tiêu chí đánh giá đạt điểm tối đa: Tiêu chí 2 (6/6 điểm); Tiêu chí 3 (15/15 điểm); Tiêu chí 4 (6/6 điểm); Tiêu chí 5 (10/10 điểm); Tiêu chí 6 (6/6 điểm); Tiêu chí 7 (13/13 điểm).

- 1/7 tiêu chí đánh giá bị trừ điểm: Tiêu chí số 1 (16/19 điểm).

Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì kết quả đạt được và cải thiện, khắc phục những hạn chế qua kết quả Chỉ số Cải cách hành chính;  Năm 2022 UBND xã Tiến Lợi tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022, kế hoạch khắc phục những hạn chế năm 2021, nhiệm vụ giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022. Duy trì những kết quả chỉ số thành phần đã đạt được điểm cao nhất; đồng thời có giải pháp cải thiện nội dung chỉ số thành phần có điểm số bị trừ.

Hai là, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND xã và toàn thể nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Qua đó, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức, thái độ và hành động trong thực hiện cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác công khai minh bạch của cơ quan nhà nước đến tổ tổ chức, cá nhân, nhất là những thông tin liên quan quy hoạch đất đai, xây dựng, thủ tục hành chính, các khoản huy động đóng góp của nhân dân…; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan nhà nước và Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giám sát, tham gia xây dựng chính quyền gắn với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bốn là, chú trọng thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, thường xuyên giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động cơ quan nhà nước.

Năm là, nhân rộng các sáng kiến, những cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính, gắn với phục vụ nhân dân, góp phần cải thiện, nâng cao sự hài lòng, tín nhiệm của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã.

Xã Tiến Lợi

 

 

 

 

                                                                                       

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập