Đại hội điểm Hội khuyến học phường Xuân An

                                                                     Đại hội điểm Hội khuyến học phường Xuân An

                                                                                    Một số kinh nghiệm bước đầu

 

Thực hiện Hướng dẫn số: 32-HD/KHBT ngày 07/12/2020 của Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 528/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Phan Thiết về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học các cấp. Ngày 23 tháng 04 năm 2021, Hội khuyến học phường Xuân An đã tiến hành mở Đại hội đại biểu Hội khuyến học phường lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Đại hội có Ông: Nguyễn Quang Ánh, Ông Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận; Ông Nguyễn Nam Long - Thành uỷ viên- Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thường trực Hội khuyến học thành phố; Đảng ủy, UBND, UBMT và các đoàn thể của phường, Chủ tịch Hội khuyến học các phường, xã. Sau khi Đại hội thành công, thừa uỷ nhiệm của UBND thành phố, Hội khuyến học thành phố đã chủ trì hội nghị để rút kinh nghiệm kết quả đại hội điểm. Qua Đại hội có thể thấy một số vấn đề nổi lên đáng chú ý sau:

Rà soát đối chiếu với các yêu cầu mà Hướng dẫn của Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận cũng như Kế hoạch của UBND thành phố Phan Thiết về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học các cấp; về cơ bản Đại hội đại biểu Hội khuyến học phường Xuân An đã đạt các yêu cầu đề ra.

Trước hết, về thảo luận và tổng hợp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng két nhiệm kỳ III của Hội khuyến học thành phố cơ bản gọn, rõ, bám sát được yêu cầu hướng dẫn việc thảo luận, góp ý và tổng hợp ý kiến. Về báo cáo kiểm điểm hết nhiệm kỳ, ngắn, gọn, rõ, bố cục đáp ứng được yêu cầu hướng dẫn của Hội khuyến học tỉnh; nội dung diễn đạt mạch lạc có cố gắng nêu bật những mặt làm được, chưa làm đư\ợc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Về phương hướng xác định được phương hướng chung cho cả nhiệm kỳ, các mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu cho 5 năm đến. Về nhân sự Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021-2026, xác định số lượng 15, là vừa, cơ cấu như vậy là hợp lý. Về công tác tổ chức và điều hành Đại hội; cơ bản đáp ứng được các yêu cầu theo hướng dẫn Đại hội của Hội khuyến học tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số mặt tồn tại cần rút kinh nghiệm, đó là: Nội dung góp ý vào dự thảo báo cáo của Hội khuyến học thành phố chưa nhiều, tổng hợp một số ý kiến góp ý chưa rõ nghĩa. Góp ý vào báo cáo kiểm điểm hết nhiệm kỳ của Hội khuyến học phường nói chung mới nêu lên thành tích của Chi hội khu phố là chính, góp ý báo cáo chỉ nêu một chiều ưu nhiều, khuyết ít, phương hướng hầu như chưa góp ý. Điều hành của Đoàn chủ tịch một số khâu còn lúng túng.

Qua Đại hội điểm cần rút ra một số kinh nghiệm đó là: Về cơ bản các nội dung công việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội các phường, xã cần bám sát Hướng dẫn của Hội khuyến học tỉnh và Kế hoạch của UBND thành phố. Tuy nhiên, trước hết, Thường trực Hội khuyến học các phường, xã cần phải tập trung và đầu tư đúng mức cho khâu chuẩn bị cả về nội dung, nhân sự, cơ sở vật chất cho Đại hội.

Đối với việc góp ý vào dự thảo báo cáo của Hội khuyến học thành phố: Cách làm: Họp Ban chấp hành mở rộng đến các Chi hội trưởng chi hội khuyến học khu phố, thôn để góp ý, cử thư ký ghi chép, tổng hợp lại sau đó trình ra Đại hội để lấy thêm ý kiến và Đại hội biểu quyết thông qua. Phương pháp góp ý: Có thể chủ trì đọc qua một lượt, sau đó tiến hành góp ý, nội dung góp ý phải nêu rõ: Vấn đề gì, ở phần nào, trang mấy. Cách tổng hợp: Phải ghi rõ: Có bao nhiêu người dự, bao nhiêu lượt ý kiến góp ý, có nhất trí không (Sử dụng từ đa số hoặc một số). Cụ thể góp ý vấn đề gì, tổng hợp theo trình tự từng phần của báo cáo.

Đối với việc chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2020 và phương hướng nhiệm kỳ đến 2021-2026. Trước hết phải xác định đây là báo cáo tổng kết cả nhiệm kỳ 5 năm do đó xây dựng báo cáo mang tính chất nhận xét, đánh giá là chính, số liệu chủ yếu để minh hoạ cho nhận xét đánh giá, còn số liệu cụ thể kèm theo phụ lục.

- Tên báo cáo: Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ III (2014-2020) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2021-2026). Về bố cục chia làm hai phần. Phần thứ nhất: Tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua 2014-2020. Có 06 mục như đã hướng dẫn. Phần thứ hai: Phương hướng nhiệm kỳ đến 2021-2026. Cần chú ý. Nêu đặc điểm tình hình: Nêu dự báo tình hình 5 năm đến có liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Nêu phương hướng chung. Mục tiêu cụ thể cần đạt được của 5 năm đến. Nhiệm vụ và giải pháp. Đánh gía chung nêu những ưu, khuyết điểm nổi bật. Nguyên nhân của ưu, khuyết điểm. Bài học kinh nghiệm. Toàn bộ báo cáo dài khoản 6 đến 8 trang là vừa. Đối với báo cáo kiểm điểm BCH; chủ yếu nêu bật hoạt động của BCH trong 5 năm qua có những ưu, khuyết điểm gì. Độ dài khoản 02 trang.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự: Phải quán triệt cơ cấu, số lượng tại Hướng dẫn số: 32-HD/KHBT ngày 07/12/2020 của Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 528/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Phan Thiết về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học các cấp của. Tuy nhiên đối với các phường, xã chọn số lượng UV BCH 15 người là vừa. Sau khi xác định cơ cấu, số lượng, Thường trực Hội phải trực tiếp báo cáo với Thường trực cấp uỷ và lãnh đạo UBND để xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi có ý kiến của cấp uỷ và UBND, Thường trực Hội tiến hành hiệp thương với các đơn vị dự kiến cơ cấu để chuẩn bị con người cụ thể gồm UV BCH, Ban Thường vụ, Thường trực, Chủ tịch, Phó chủ tịch; Ban kiểm tra; sau đó báo cáo với Thường trực Hội khuyến học thành phố và lãnh đạo địa phương trước khi tiến hành mở Đại hội

Về Tiến hành Đại hội. Thời gian Đại hội: Chuẩn bị tốt, tiến hành Đại hội trong một buổi sáng là vừa. Chương trình Đại hội theo hướng dẫn của Hội khuyến học tỉnh.

Về điều hành Đại hội: Đoàn chủ tịch 03 người, phải có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Tất cả nội dung điều hành Đại hội phải được văn bản hoá, tuy nhiên quá trình điều hành của Đoàn chủ tịch phải linh hoạt không cứng nhắc và phải tạo không khí dân chủ, cởi mở, nhẹ nhàng. Đối với điều hành thảo luận báo cáo kiểm điểm tổng kết mhiệm kỳ, nên chuẩn bị từ 3 đến 4 nòng cốt để phát biểu. Có thể gợi ý chuẩn bị thành bài tham luận hoặc chuẩn bị phát biểu bằng miệng, nhưng nói chung phải có trọng tâm, không phát biểu miên man. Đối với điều hành bầu cử BCH. Người điều hành bầu cử nên là Chủ tịch Hội khoá trước, phải nói rõ cơ cấu, số lượng cho phép, số lượng dự kiến của BCH khóa cũ, cuối cùng là Đại hội biểu quyết số lượng cụ thể BCH khoá mới( hình thức bầu cử bằng biểu quyết đưa tay). Họp BCH phiên thứ nhất khoá mới. Tại phiên họp này bầu Ban thường vụ, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch trong số UVBTV; bầu ban kiểm tra. Cách tiến hành họp theo hướng dẫn của Hội khuyến học tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội khuyến học phường Xuân An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã kết thúc và thành công tốt đẹp, hy vọng rằng qua Đại hội điểm của phường sẽ góp phần giúp các phường, xã còn lại của thành phố tổ chức thành công Đại hội của cấp mình./.

LMC

(Lương Minh Châu - Hội khuyến học Phan Thiết)

Lương Minh Châu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 28709
  • Trong tuần: 246 631
  • Tháng hiện tại: 939 262
  • Tổng lượt truy cập: 7604628
Đăng nhập