Phường Hàm Tiến đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính

Công tác CCHC hiện nay đang được thành phố hết sức quan tâm, việc cái cách hành chính phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ từ cái cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Cải cách thể chế giúp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương một cách hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được tốt hơn, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đạt hiệu quả cao; cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới tổ chức và hoạt động, cải tiến phương thức quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo hướng chuyên nghiệp và phục vụ dân; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức tránh sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, xây dựng mối quan hệ công tác với cấp uỷ, Hội đồng nhân dân và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp và các cơ quan nhà nước cấp trên; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác đảm bảo hoàn thành chức trách nhiệm vụ với nhiều hình thức như giáo dục tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đãi ngộ cho cán bộ, công chức; cải cách tài chính công, thực hiện tốt quy định phân cấp quản lý tài chính và ngân sách, bảo đảm quyền quyết định ngân sách cấp xã của Hội đồng nhân dân xã theo luật định; từng bước thực hiện khoán chi quản lý hành chính theo quy định (Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 130/NĐ-CP ngay 17/10/2005 của Chính phủ), xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu tài chính, quy chế sử dụng và quản lý tài sản và một số quy chế khác liên quan; hiện đại hóa hành chính là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và xử lý công việc; trang bị máy móc, phương tiện làm việc…

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác cải cách hành chính tại địa phương đã có sự chuyển biến tích cực.Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, thống kê đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và được niếm yết công khai tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch; cơ chế một cửa được duy trì hoạt động; việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản kịp thời, đúng quy định tạo được sự đồng tình ủng hộ của người dân, doanh nghiệp; chức năng nhiệm vụ được phân công cụ thể, rõ ràng, đúng với chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, công chức nên giải quyết công việc ngày một hiệu quả; trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức ngày được nâng cao và chuẩn hóa theo quy định; công nghệ thông tin được ứng dụng trong giải quyết công việc.

Công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép vào các cuộc họp cũng như các buổi sinh hoạt của các đoàn thể tại địa phương; phát thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, phối hợp với các khu phố thường xuyên hướng dẫn cho bà con cập nhật cũng như thực hiện việc cải cách sao cho thuận tiện.

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, đảm bảo công khai minh bạch, dân chủ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. UBND phường Hàm Tiến đã huy động toàn lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện hóa các mục tiêu đề ra.

UBND phường cũng đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tăng cường nộp hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích ngoài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông thì các cán bộ, công chức cũng phải tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn cụ thể cho người dân tổ chức theo hình thức gần như cầm tay chỉ việc, từng bước để người dân tiếp cận và làm quen với hình thức dịch vụ này.

Phan Ngọc Hùng (Hàm Tiến)

Phan Ngọc Hùng (Hàm Tiến)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập