Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 59-HD/BTGTU về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Viết tắt là Chỉ thị số 17-CT/TW), Thành ủy Phan Thiết ban hành Kế hoạch Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, coi đây là vấn đề hệ trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến sức khỏe nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó tập trung tuyên truyền về vai trò của an toàn thực phẩm trong hệ thống chăm sóc sức khỏe Nhân dân và an sinh xã hội; đồng thời nêu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Tổ chức tập huấn kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm, việc áp dụng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, người quản lý, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh. Đẩy mạnh tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hiệu quả trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

Trong quá trình nghiên cứu, quán triệt và tuyên tuyền Chỉ thị số 17-CT/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng cần lưu ý, nhấn mạnh nội dung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm.  Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm cao nhất về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn do mình phụ trách.

Toàn văn Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022

Kế hoạch số 94-KHTU ngày 23/11/2023 của Thành Ủy Phan Thiết

AQ (VHTT)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 16495
  • Trong tuần: 233 009
  • Tháng hiện tại: 788 383
  • Tổng lượt truy cập: 5065717
Đăng nhập