ĐẢNG ỦY XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 (KHÓA XII)

Xã Phong Nẫm

ĐẢNG ỦY XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 (KHÓA XII) 04/04/2018 10:46:56

Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 08/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền 03 Chương trình hành động và các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy về thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XII).

Description: C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0294.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 08/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền 03 Chương trình hành động và các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy về thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XII).

Ngày 29/3/2018, Đảng ủy xã Phong Nẫm tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của xã, ủy viên Ban Chấp hành các Đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng, phó Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy phổ biến nội dung Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 26/01/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 26/01/2018 về “Công tác dân số trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 30/01/2018 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện Nhị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trên tinh thần đó Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phong Nẫm xây dựng và ban hành Kế hoạch, quán triệt trong hệ thống chính trị về thực hiện Nghị quyết số 18, 20,21 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII). Tập trung phân tích, làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện có kết quả Kế hoạch, Chương trình, Nghị quyết đã đề ra./.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin Tức - Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 479 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại:(062).8215881 - Fax:(062).8219879

Thiết kế và phát triển bởi Unitech