THÔNG BÁO Số: 447 /TB - UBND ngày 02/5/2019 Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Thông báo

THÔNG BÁO Số: 447 /TB - UBND ngày 02/5/2019 Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh Bình Thuận có ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; UBND thành phố thông báo đến Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã biết và nghiên cứu Quyết định số 09/2019/QĐUBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận trên mạng Internet, tại địa chỉ Website: http://phanthiet.binhthuan.gov.vn để triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo về UBND thành phố (thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố, tổng hợp) để biết, chỉ đạo thực hiện tiếp theo./.


   

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức chi tiết - Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 479 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại:(062).8215881 - Fax:(062).8219879

Thiết kế và phát triển bởi Unitech