THÔNG BÁO số 481/TB-UBND ngày 24/5/2019 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1340/TB-SXD ngày 17/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, về việc tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Thông báo

THÔNG BÁO số 481/TB-UBND ngày 24/5/2019 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1340/TB-SXD ngày 17/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, về việc tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

UBND thành phố nhận Thông báo số 1340/TB-SXD ngày 17/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, về việc tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; UBND thành phố thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã biết và nghiên cứu Thông báo số 1340/TB-SXD ngày 17/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận trên mạng internet, tại địa chỉ Website http://phanthiet.binhthuan.gov.vn mục Văn bản pháp quy để tổ chức triển khai thực hiện./. 


   

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức chi tiết - Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 479 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại:(062).8215881 - Fax:(062).8219879

Thiết kế và phát triển bởi Unitech