THông báo số 461/TB-UBND ngày 10/5/2019 của UBND thành phố Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định tổ chức đánh giá và khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thông báo

THông báo số 461/TB-UBND ngày 10/5/2019 của UBND thành phố Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định tổ chức đánh giá và khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định tổ chức đánh giá và khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu quy định tại Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận trên mạng internet, tại địa chỉ Website http://phanthiet.gov.vn mục Văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện./. 


   

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức chi tiết - Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 479 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại:(062).8215881 - Fax:(062).8219879

Thiết kế và phát triển bởi Unitech